Oslokonference

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslokonference

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Drammen stasjon, rom A

Se programmet for konferencen her
.

Frogner hovedgaard

Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Odense adelige Jomfrukloster, farveafdækning

Odense adelige Jomfrukloster. Farveafdækning på barokdør. Ebbe Hædersdal foto 2009.

OBM-gladmosaik

Odense Bys Museer, Glasmosaik fra renæssancen indsat i Møntergården. Ebbe Hædersdal 2009.

Nyborg slot, østfacade
Nyborg slot. Den centrale del af østfacaden. Mellem vinduerne i andet stokværk samt flere steder over og under ses det mørkerøde romanske murværk. Roberto Fortuna foto 2003. Efter Bygningsarkæologiske Studier 2006-2008.

Publikationer

Bygningsarkæologiske Studier 2006-2008
I foråret 2006 afholdt Nyborg Museum – som et af museets arrangementer i Renæssanceåret - et forskningsseminar på Nyborg Slot med det formål at samle op på forskningen om slottet. Som foredragsholdere var inviteret en række af de personer, der de senere år på forskellig vis har arbejdet med problemstillinger vedrørende slottet. Foredragene fra seminaret foreligger nu som et temanummer af tidsskriftet Bygnings Arkæologiske Studier 2006-2008.

Selvom Nyborg Slot er et af vore mest betydningsfulde historiske monumenter fra middelalderen, lider det af samme skæbne som flere andre af de væsentlige monumenter. Det er så kompliceret, at man aldrig har fået undersøgt og bearbejdet det til bunds.

Baggrunden for seminaret var en erkendelse af, at det foreliggende materiale er temmelig mangelfuldt. Der er foretaget en række arkæologiske undersøgelser, fortrinsvis af ældre dato, men dokumentationen af disse lader i de fleste tilfælde meget tilbage at ønske. Formålet var i første omgang at få skitseret status og derefter at komme videre med den brede tværvidenskabelige forskning vedrørende denne i danmarkshistorien så vigtige lokalitet.

Der var ophedede, men gode diskussioner på en række områder, hvor der på forskellige fagområder ikke er enighed om bl.a. alderen på de endnu stående bygninger. Foredragene blev senere omsat til artikler og afspejler i et vist omfang de omtalte uoverensstemmelser og skal opfattes som gode og konstruktive indlæg i debatten.

Erik Bjerre Fisker: Nyborg slot – bygningsarkæologiske undersøgelser. Artiklen beretter om en bygningsarkæologisk undersøgelse af slottets vestfløj.

Kirstin Eliasen og Marianne Goral Krogh: Nyborg slot – status vedrørende de arkæologiske undersøgelser. Forfatterne gennemgår de tidligere arkæologiske undersøgelser og fremtidsperspektiverne for den kommende forskning. Bl.a. har tolkningen af de gamle udgravninger øst for Østtårnet givet nye, ikke tidligere fremlagte, resultater, herunder et bud på, hvordan det ældste borganlæg kan have set ud i sin helhed.

Nyborg slot, romansk tidNyborg slot. Rekonstruktion af det romanske anlæg ud fra undersøgelserne i 1998-2000.
Tegning ved David Boehm-Enemark, Erik Bjerre Fisker og Jan Ellekjær Rønne.Mogens Vedsø: Nyborg slot – en bygningsarkæologisk analyse af det romanske palatiums østfacade. På baggrund af yderligere bygningsarkæologiske iagttagelser i vestfløjen har forfatteren været i stand til at påvise flere bygningsdetaljer i palatiet, som ikke tidligere er publiceret.

Hans Krongaard Kristensen: Østtårnet på Nyborg slot. På baggrund af sin undersøgelse af østtårnet argumenterer forfatteren for en datering af dette til 1300-årenes anden halvdel, hvilket afviger fra den gængse opfattelse af tårnets indplacering og datering.

Charlotte Lindhardt: Nyborg slot i Jakob Ulfeldts tid – en undersøgelse af udseende og funktioner 1610-1631. Lensregnskaberne for Nyborg Slot 1610-1631 anvendes i artiklen som kilde til forståelse af de da stående bygninger.

Niels Bonde: Dendrokronologisk datering af Nyborg slot –»Viden skabes der, hvor meninger brydes, næppe der hvor strømninger harmoniseres, affejes eller trakasseres«. Ud fra dendrokronologiske undersøgelser af træværk på slottet argumenteres for en væsentlig senere datering af vestfløjen end den gængse.

Kaare Lund Rasmussen: Termoluminiscensdatering af mursten fra Nyborg slot. Ved hjælp af termoluminiscens forsøger forfatteren at datere en række teglsten fra slottet. Også disse giver i flere tilfælde afvigende dateringer i forhold til den gængse opfattelse.

Mogens Vedsø: Det store tårn på Nyborg slot – nogle spredte iagttagelser. I dette efterskrift Inspireret af seminarets diskussioner har forfatteren efterfølgende lavet en opsummering af sine bygningsarkæologiske iagttagelser på det store tårn, østtårnet.

Henvendelser angående tidsskriftet, artikler o. a. kan ske her.