Læs konference-rapporten fra konferencen i 2007 her!



Læs mere om konferencen i 2007 her!



Læs på svensk om konferencen i 2007 her!

Billeder fra konferencen er taget af Jan Ahlström, Hans Jacob Hansteen og Stefan Örn Stefánsson. Se dem her!



Odense adelige Jomfru-kloster. Servantespor i klædeskab. Ebbe Hædersdal foto 2008.

Odense adelige Jomfrukloster, trappe

Odense adelige Jomfrukloster. Den italienske hovedtrappe. Ebbe Hædersdal foto 2009.

Rygaard, tagkonstruktion

Rygaard på Fyn. Bindingsværk i tagkonstruktionen. Ebbe Hædersdal foto 2011.

Læs mere om konferencens indhold, indlæg m.m. her!

Hammershus, Manteltaarnet
Hammershus, Manteltårnet. Tolkning af det bygningsarkæologiske objekt. Kjeld Borch Vesth 2010.

Den nordiske konference »Bygningsarkeologien – mål og mening«

Forum for nordisk bygningsarkeologi ble etablert som en personbasert nettverksorganisasjon i
forbindelse med den første nordiske konferanse om bygningsarkeologi i København i 2007. Det
vises til rapport til Nordisk Kulturfond om "Konferencen "bygningsarkæologien før i tiden, i nutiden og i fremtiden" 13-15.april 2007 (se klummen tv.). Nettverket oppnevnte en nordisk sammensatt
styringsgruppe som nå består av Ebbe Hædersdal (leder), Danmark, Marte Boro, Norge, Kari Uotila, Finland, Gunilla Gardelin (erstatter Karma Jönsson), Sverige, Thorsteinn Gunnarson, Island og Simun V. Arge, Færøyene. Med en ny konferanse i 2011 (30. september-2. oktober) organisert av norske deltagere i nettverket, er hensikten å styrke og viderutvikle det samarbeidet som begynte i 2007.

Saxegården, OsloBakgrunn
I bygningsarkeologien forteller tidslagene historie på flere nivåer: arkitektur- og kunsthistorie, bygningens historie, historien om livet i bygningen, konstruksjonens og materialenes historie. I dag er forvaltningen av de arkitektoniske kulturminnene også et arbeidsområde for arkeologer, etnologer, tekniske konservatorer, historikere og kunsthistorikere, såvel som antikvarer og museumsfolk. Det er derfor et stort behov for å øke forståelsen for bygningsarkeologien, diskutere bruk av nye digitale teknikker, og for å utvikle samarbeid mellom de forskjellige faggruppene.

Saxegaarden, Oslo. Når der er er mus i
huset... Ebbe Hædersdal foto 2007.


Bygningsarkeologiens metoder er i stadig utvikling, hvor særlig elektroniske verktøy og tilhørende digitale analyseteknikker gir nye muligheter. Økt oppmerksomhet på håndverk og materialbehandling har i senere år åpnet nye perspektiver for bygningsarkeologien, og reiser også viktige metodiske og dels teoretiske spørsmål som er sentrale i utviklingen av fagområdet.

Formål
Den konferansen som planlegges nå, er en direkte oppfølging av den første konferansen i 2007 –
"Bygningsarkæologien før i tiden, i nutiden og i fremtiden" - med sikte på å stimulere og
videreutvikle samarbeidet mellom de nordiske fagmiljøene videre i tråd med målsettingene herfra.

Kursus i bygningsarkæologiGjennom dette er ambisjonen å styrke og utvikle samarbeidet mellom de faggruppene som arbeider med bygningsarkeologi i forvaltningen og i formidlingen av bygningsarven til forskjellige målgrupper og allmennheten. Det er vesentlig å opparbeide bygningsarkeologi som interessant disiplin for studenter i relevante fagområder. Sentralt for å oppnå disse målene er det å dele erfaringer i bruk av nye metoder og stimulere utviklingen av faglige perspektiver.

Kursus i bygningsarkæologi for
restaureringshåndværkere.
Syddansk Erhvervsskole 2008.




Konferansen vil derfor inneholde foredrag, diskusjoner, befaringer og uformelt samvær. Dette vil gi rike muligheter for refleksjoner om fagets rolle i forvaltningen og formidlingen av den fysiske kulturarven mht. restaurering i teori og praksis, og det vil vedlikeholde gamle og knytte nye kontakter i fagmiljøene. Vesentlige oppgaver vil være å utbre kjennskap til faget, ta initiativ til debatter om fagets
fremtid, utvikle felles eller parallelle forskningsprosjekter i nordiske land, nyhetsbrev, publikasjoner
m.v. Som oppfølging planlegges publisering av innlegg fra konferansen via denne internettsiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:




og får økonomisk støtte fra:







Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: