Links

T.v. Odense, Nedergade. Korsvirkeshus från 1500-talet. Fot. 1980. I mitten. Herrgården Egeskov på Fyn 1982. T.h. Odense Adelige Jomfrukloster 1979. Mellanvägg i 2 våningen. Foto: Ebbe Hædersdal.

DEN NORDISKA KONFERENSEN «BYGGNADSARKEOLOGIN FÖRR, NU OCH I FRAMTIDEN.»

TID & PLATS^

Konferensen äger rum 13-15 april 2007 på Kunstakademiets Arkitektskole, Ph. de Langes Allé 10, 1435 København K (Holmen). Byggnadsarkeologen, tekn. dr. Ebbe Hædersdal är konferensledare.

T.v. Kartan visar föredragssalernas läge. Kantinen ligger i mitten av det överste kvarteret. T.h. överst. Auditoriebygningen. T.h. nederst. Kantinen. Illustrationer: Kunstakademiets Arkitektskole.
Så här tar du dig till Arkitektskolan

Busslinje 66 går till Holmen, avgår bl.a. från Hovedbanegården (Centralstationen) välj riktning mot Operaen. Se bussplanen här: Linje 66.

Kommer du från Nørreport eller Kongens Nytorv, kan du ta metroen och stiga av vid Christianshavns Torv. Sen kan du fortsätta med linje 66 i riktning mot Operaen.

Man kan också välja HTs hamnbussar, som seglar direkt till arkitektskolan var 20 minut. Stig av vid: Holmen Nord. Plan för hamnbussarna: 901 og 902.

ANMÄLAN^

Anmälningsfristen har gått ut.

Avgiften för fullt betalande deltagare kommer att bli 1000:- dkr. För att ekonomiskt underlätta för forskarstuderande och studerande att delta i konferensen, blir avgiften för dessa kategorier reducerad till 250:- dkr. OBS! För att få den rabatterade avgiften måste man bedriva studier på minst halvtid (studieintyg krävs). För samtliga deltagare gäller att avgiften är excl. resa och inkvartering. Deltagerantalet är begränsat till max. 180 personer.

Anmälan till konferensen äger rum i två etaper.

1. Skicka ett mail till konferensledaren med följande upplysningar:

  • namn och kontaktinformation.
  • om du önsker ha ett inlägg i workshoppen lördagen den 14 april.
  • om du deltar i festmiddagen lördagen den 14 april.
  • om du deltar i exkursionen söndagen den 15 april.

Konferensledaren har mail-addressen: ebbedal@yahoo.dk

2. Avgiften inbetalas på Kunstakademiets Arkitektskoles konto: (Jyske Bank, Copenhagen V, Denmark, Telex 27340) reg. nr. 8109 1003855. IBAN-nr. DK5481090001003855. SWIFT address: JYBADKKK.

Inbetalningen måste förses med namn och beteckningen ”aktivitet 9585” .

OBS! Anmälan träder i kraft först när deltagaravgiften har registrerats på Arkitektskolens konto.

På denna hemsida kan man läsa nyhetsbrev med nyheter om konferensen och om byggnadsarkeologin i Norden m m. Nyhetsbreven kan dessutom laddas ner som pdf-filer (både på danska och svenska).

Program^

D. 13.4.2007 – FREDAG

Kl. 9.00 Check-in, utlämning av program och namnskylt.

Kl. 9.30 Professor Gregers Algreen-Ussing, Institut I, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Öppningsanförande. Byggnadsarkeologi - "erindringsrum" eller "erfaringsrum."

Kl. 9.40 Ebbe Hædersdal, byggnadsarkeolog, tekn. dr., Danmark.

Välkomnande. Byggnadsarkeologin förr, nu och i framtiden.

Kl. 10.00 Stefán Örn Stefánsson, Arkitekt med egen verksamhet (tillsammans med arkitekt Grétar Markússon), Island

De såkallade "Indretninger".

Du kan läsa mer om fredagens program här:

Fredag förmiddag

Fredag eftermiddag

Du kan hämta konferensprogrammet i en utskriftsversion (dubbelsidig utskrift) här!

Ovan. Kirkjuböur på Färöarna. Längdsnitt av långskeppet sett mot söder. Fönstrens stavverk är rekonstruerade. J.V. Dahlerup del. 1864. Danmarks Nationalmuseum.

Simun V. Arge, medeltidsarkeolog, Føroya Fornminnissavn (Nationalmuseum), Färöarna

De medeltida anläggen på biskopssätet i Kirkjubøur- en potential för byggnadsarkeologiska undersökningar.

Kl. 10.45 Lars Bock, arkitekt, lektor, Arkitektskolen i Århus, Danmark

Byggnadsförståelse – ett led i en skapande process.

Kl. 11.10 Kaffe/the.

Kl. 11.35 Niels-Erik Jensen, arkitekt, Nationalmuseum, Danmark

Digital dokumentation.

Herrgården Nörre Vosborg. Digital uppmätning bearbetad till förmedling 2004. Frilandsmuseets ritkontor.

Kl. 12.00 Ola Storsletten, arkitekt, dr. ing., Norsk institutt for kulturminneforskning, Norge

Byggnadsarkeologin i Norge. Historik och utmaningar.

och

Hans-Jacob Hansteen, arkitekt, tid. professor i Trondheim och tid. byantikvar i Oslo, Norge

Byggnadsarkeologi - praktisk användning och motivation.

Kl. 12.45 Lunch i Arkitektskolans kantin.

Byggnader på Norsk folkemuseum på Bygdöya. T.h. stavkyrkan från Gol från runt 1200. Foto Ebbe Hædersdal 1981. I en tid genomsyrad av en historisk arkitektursyn ledde undersökningar av byggskicket i stad och på landsbygden i de sista årtiondena på 1800-talet och de första årtiondena på 1900-talet till grundläggandet av flera friluftsmuseer. Bygdøya blev anlagd 1894 men omfattar även Oscar II's samlingar från 1881. I Sverige blev Skansen i Stockholm grundat 1891 och Kulturen i Lund 1892. I Danmark kom Frilandsmuseet till 1897. Först låg det nära Rosenborg slott, men flyttades 1901 till Sorgenfri. Den gamle by i Aarhus öppnade 1914 med den gamla borgmästaregården. I Finland grundades Fölisöns friluftsmuseum vid Helsingfors 1909.

kl. 13.45 Cathrine Gerner Hansen, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Uppmätning som ritad byggnadsanalys.

och

Mette Maegaard, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Byggnadsarkeologi - tråkigt och farligt. Erfarenhet från undervisning i byggnadsarkeologi under 20 år

Kl. 14.30 Peter Sjömar, arkitekt, tekn. dr., docent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, Sverige

Byggnadsarkeologi i ett hantverksvetenskapligt perspektiv.

14.55 Kaffe/the och småkakor.

15.25 Barbro Sundner, medeltidsarkeolog, fil. dr. , docent, Lunds universitet, Sverige

Byggnader i ett arkeologiskt perspektiv.

T.v. Medeltida stenhus på Mårtenstorget i Lund. T.h. Detalj av takstolen på Glimmingehus från runt 1500. Foto Ebbe Hædersdal 1993 og 1990.

Kl. 15.50 Kari Uotila, byggnadsarkeolog, fil. dr., docent, Åbo universitet, Finland

Historisk tillbakablick, dagens forskning och en inblick i framtiden inom byggnadsarkeologin i Finland.

Kl. 16.35 Lene Gerd Larsen, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Holmen - den danska flottans och orlogsvarvets hemort under 300 år.   En kort historisk introduktion till de viktigaste byggnaderna på Nyholm. Konferensdeltagarna är sen välkomna att ta en promenad på Nyholm.

D.14.4.2007 – LÖRDAG

Kl. 9.00 Kaffe/the med croissanter. Indelning i grupper.

Kl. 9.30 Workshop. Se program för grupp 1, grupp 2, grupp 3. Alla föredragshållare har incl. diskussion 30 minuter till sitt förfogande. Konferensens deltagare får fritt välja, vilka föredrag som de önskar gå till i de 3 grupperna. Det är 5 minuter mellan varje inlägg, då kan man bytta grupp.

Vi ber alla respektera tiderna så att programmet kan genomföras utan fördröjning. Grupp 1 finns i auditorium 2, grupp 2 auditorium 4 och grupp 3 auditorium 5.

Kl. 9.30 Inlägg 1.

Kl. 10.05 Inlägg 2.

Kl. 10.40 Inlägg 3.

Kl. 11.15 Inlägg 4.

Kl. 11.50 Inlägg 5.

Kl. 12.20 Lunch i Kunstakademiets arkitektskoles kantin.

Kl. 13.20 Inlägg 6.

Kl. 13.55 Inlägg 7.

Kl. 14.30 Det återstående lördagsprogrammet. Samling i Auditorium 2.

Lene Gerd Larsen, lektor, arkitekt och konservator, Kunstakademiets Arkitektskole & Jørn Bredal Jørgensen, cand. scient och lektor, Kunstakademiets Konservatorskole, Danmark

”Ind under huden på Hansen og Koch” Ett bidrag till förståelsen av C.F. Hansens arkitektur.

Ind under huden på Hansen og Koch är titlen på en nyligen publicerat avhandling om tre av arkitekten C.F. Hansens byggnader i Köpenhamn – Domhuset, Vor Frue Kirke och Metropolitanskolen, vars kännetecken är den rödbruna fasadputs, som genom generationer varit ett karaktäristiskt inslag i den köpenhamnska stadsbilden. Sen slutet av 1800-talet har man vid underhålls- och restaureringsarbetena på de nämnda byggnaderna bibehållit fasadernas rödbruna kolorit utifrån önskan att bevara C.F. Hansens arkitektoniska intentioner.

Københavns Domhus. Ett av C.F. Hansens sena utkast. Laverad ritning. Københavns Bymuseum.

Nya forskningsresultat visar dock på något helt annat än den hävdvunna uppfattningen om C.F. Hansens arkitektur, gällande de tre nämnda byggnaderna. I detta inlägg presenteras delresultaten av ett forskningsprojekt, som är genomfört i ett samarbete mellan Kunstakademiets Arkitektskole och Konservatorskole med utgångspunkt i de byggnadsarkeologiska undersökningar och arkivstudier, som utfördes i samband med Metropolitanskolens genomgripande restaurering 1994.

Syftet med de tekniska undersökningarna och arkivstudierna har bl.a. varit att få kartlagd spridningen och användningen av den bornholmska cementen och att dokumentera den tidigaste användningen av denna cementsort vid större byggen i Köpenhamn. Undersökningarna har också givit en inblick i den ideologi och de förhållningssätt på bevarandet av vårt kulturarv, som var dominerande under 1800-talet.

I samband med restaureringen av Råd- och Domhuset under 2002-2003 blev de bevarade putsskiktens historiska kronologi dokumenterade, och på detta sätt kalk- och cementbindemedlens nyare utvecklingshistoria.

Slutligen genomfördes det under 2004 och 2005 fördjupande arkivstudier rörande byggprocessen i samband med uppförandet av Vor Frue Kirke och i samband med den första stora restaureringen efter kyrkans invigning.

Kl. 15.10 Kaffe/the och småkakor.

Kl. 15.40 Sammanfattning och etablering av Nordiskt forum för byggnadsarkeologi.

Diskussion kring det framtida samarbetet, möjligheter till gemensamma och parallella forskningsprojekt etc.

Kl. 19.00-24.00 Efter avslutning av programmet på Kunstakademiets Arkitektskole. Festmiddag i Arbejdermuseets Festsal, Rømersgade 22, København.

Välkomstdrink (ingår i konferensavgiften). Vitvin (husets vin).

Meny

Förrätt: Sparris med räkor & sauce mousseline.

Huvudrätt: Helstekt kalvfilé, sauterade vårgrönsaker, potatis stekta med rosmarin, persilja & citron, basilikasky.

Dessert: Färska bär med vaniljglasskräm.

1 glas vin, vit- eller rödvin (husets vin) ingår i konferensavgiften. Ytterligare dryckar betalar konferensdeltagarna själva.

Kl. 21.30-23.45 Musik och dans. Orkestern Drive-In spelar 2 x 1 timme med 15 minuters paus.

Efter en smaklig måltid i Arbejdermuseets vackra festsal bjuder orkestern Drive-In på två timmars skön musik från 1950- och 60-talen och kanske även några godbitar från de följande decennierna. Lite information om orkestern:

Orkestern bildades 1984 av Jesper Risager och Dan Rasmussen. Under namnet Sphinx spelade man egna hårdrockslåtar. Så småningom bytte man namn till Drive-In och började

spela poprockmusik med danska texter samt cover-nummer av 50- och 60-talsmusik m.m. Drive-In är välkänt i Danmark och har även spelat i Spanien.

Sedan 1985 har orkestern bestått av följande musiker: Jesper Risager (gitarr), Dan E Rasmussen (keyboard), Anders Brits (bas) och Søren Risager (trummor).

D.15.4.2007 – SØNDAG

Kl. 9.30-14.30 Exkursion i det inre Köpenhamn.  

Ekskursionsmål bl.a. Ruinerna under Christiansborg, C.F. Hansens arkitektur: Domhuset och Metropolitanskolen, Konsistoriehuset och Professorboligen på Københavns universitet, Eldsvådornas Köpenhamn. Läs mera om programmet här.

Värd för konferensen är INSTITUT 1

Konferensen har fått ekonomiskt stöd av

Läs mera om, hur man får ekonomiskt stöd. Klicka på logon!

Till sidans topp^

Copyright © 2006-07 buildings-archaeology.net. Updated april 11 2007 | webmaster