Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Odense adelige Jomfrukloster, Karen Brahes bibliotek

Odense adelige Jomfrukloster. Karen Brahes bibliotek med kamin fra 1600-årene. Ebbe Hædersdal foto 2009.Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Lørdagens program.

Sesjon 1. Metode – Ordstyrer: Leif Anker, Riksantikvaren, Oslo

Kl. 13.55-14.30 Gertie Ericsson, arkeolog, Kulturen i Lund
»Metod och teknik i byggnadsarkeologin – med exemplen Varbergs fästning, Dalby kyrka och Kungshuset i Lund.«
Vid byggnadsarkeologiska undersökningar är konsekvens i metodval lika viktigt som vid arkeologiska undersökningar under mark. För att uppnå de resultat vi eftersträvar är en kombination av dokumentationsmetod och digital teknik av stor vikt. Vid de byggnadsarkeologiska undersökningar Kulturen är delaktiga i används single-context metodik tillsammans med fotogrammetri och ibland även inmätning i 3D. De rutiner som används innebär att all dokumentation följer samma grundläggande princip nämligen att alla kontexter i den stratifierade lämningen betraktas likvärdigt, både i en stående konstruktion och i omgivande kulturlager. Genom användandet av en stratigrafisk dokumentationsmetod samt användandet av digitala tekniker kan en undersökning bli användbar för långsiktig kunskapsuppbyggnad, kompletterande undersökningar och vid förvaltning av byggnader som ännu är i bruk. Jag kommer att ta upp några olika byggnadsarkeologiska projekt där olika metodiska tillvägagångssätt har använts med olika resultat, bland annat Varbergs fästning i Varberg, Dalby kyrka i Dalby och Kungshuset i Lund.

Ett av exemplen är en undersökning på borggården till Varbergs fästning i ett samarbetsprojekt mellan Kulturmiljö Halland och Kulturen.  Murar hade vid en tidigare undersökning påträffats och beslut hade tagits för att utöka undersökningen för att försöka hitta mer av den första bebyggelsen på fästningen. Resultatet blev att en föregångare till det i väster belägna Kungshuset kunde läggas till fästningens historia, murarnas östvästliga sträckning i norr och söder sammanfaller med befintliga murar i källaren. Ytterligare undersökningar planeras vilka kommer att kunna kopplas på den stratigrafiska analysen, och på så sätt få en fullständig och likvärdig dokumentation av hela Varbergs fästning, med rekonstruktioner av den medeltida borgens utseende under olika faser som resultat.

Kl. 14.30-15.05
Regin Meyer, arkeolog & Lars Gustavsen, arkeolog, NIKU
»Digital dokumentasjon av bygninger og ruiner: – en kritisk vurdering av laserskanning som bygningsarkeologisk dokumentasjonsmetode.«

Kl. 15.05-? Ordstyrerne & Ebbe Hædersdal, formand for Nordisk forum for bygningsarkæologi
Plenum. Sammenfatning & diskussion.
Nordisk forum for bygningsarkæologi. Forslag fra landerepræsentanterne til de kommende års aktiviteter. Diskussion.

Kl. 19.00-? FESTMIDDAG

Læs mere om de øvrige indlæg i session 1, session 2 eller session 3 på følgende links:

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3
SESSION 1A SESSION 2A SESSION 3A
SESSION 1B SESSION 2B SESSION 3B
SESSION 1C SESSION 2C SESSION 3C


Klik på sitemap forneden i sidens fod, hvis du ønsker at få et overblik over indholdet på hjemmesiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:
og får økonomisk støtte fra:
Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: