Links

Til venstre. Odense, Nedergade. Bindingsværkshus fra 1500-årene. Fot. 1980. I midten. Herregården Egeskov på Fyn 1982. Til højre. Odense Adelige Jomfrukloster 1979. Skillevæg i 1. etage. Foto: Ebbe Hædersdal.

DEN NORDISKE KONFERENCE »BYGNINGSARKÆOLOGIEN FØR I TIDEN, I NUTIDEN OG I FREMTIDEN«.

TID OG STED^

Konferencen afholdes den 13-15. april 2007 på Kunstakademiets Arkitektskole, Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1435 København K (Holmen). Bygningsarkæologen, tekn. dr. Ebbe Hædersdal er konferenceleder. Konferencesprog: dansk, norsk og svensk.

Kortet viser auditoriernes placering. Kantinen ligger i midten af den øverste karré. Til højre, øverst. Auditoriebygningen. Til højre, nederst. Kantinen. Illustrationer: Kunstakademiets Arkitektskole.
Sådan kommer du til Arkitektskolen

Der er busforbindelse til Holmen med linje 66 fra Hovedbanegården mod Operaen. Se busplanen her: Linje 66. Biletten koster 19 danske kroner.

Kommer du fra Kongens Nytorv, kan du evt. tage metroen og stå af ved Christianshavns Torv. Herfra fortsætter du med linje 66 mod Operaen.

Man kan også tage med HT's havnebusser, som sejler lige til døren hvert 20. minut. Stå af ved Holmen Nord. Sejlplan: 901 og 902.

TILMELDING^

Tilmeldingsfristen var 15. marts 2007. Der er nu lukket for yderligere tilmeldinger.

Konferencegebyret for fuldt betalende deltagere er 1000 danske kroner. For at gøre det økonomisk muligt for forskerstuderende og studerende at deltage, er konferencegebyret for disse kategorier sat til 250 danske kroner (i samtlige tilfælde excl. rejse og logi). Forskerstuderende og studerende må dog for at kunne opnå den særlige rabat drive studier på mindst halvtid og kunne fremvise studiekort. Der er plads til max. 180 deltagere.

Tilmelding til konferencen sker i to trin.

1. Send en mail til konferencelederen med oplysninger om:

  • navn og kontaktinformation
  • om du ønsker at deltage med et indlæg i workshoppen lørdag den 14. april.
  • om du deltager i festmiddagen lørdag den 14. april.
  • om du deltager i ekskursionen søndag den 15. april.

Konferencelederen har følgende email-adresse: ebbedal@yahoo.dk

2. Konferencegebyret indbetales på Kunstakademiets Arkitektskoles konto: (Jyske Bank, Copenhagen V, Denmark, Telex 27340) reg. nr. 8109 1003855. IBAN-nr. DK5481090001003855. SWIFT address: JYBADKKK.

Indbetalingen forsynes med navn og flg. mærke: ”aktivitet 9585” .

OBS! Tilmelding accepteres først ved registrering af deltagergebyret på Arkitektskolens konto.

På denne hjemmeside vil man kunne læse nyhedsbreve med nyt om konferencen og om bygningsarkæologien i Norden. Nyhedsbrevene vil også forekomme som pdf-fil og vil kunne hentes både i en dansk og en svensk udgave.

Program^

D. 13.4.2007 – FREDAG. AUDITORIUM 2.

Kl. 9.00 Ankomst: Check-in, udlevering af program, navneskilt.

Kl. 9.30 Professor Gregers Algreen-Ussing, Institut I, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Læs mere om fredagens program her:

Fredag formiddag

Fredag eftermiddag

Hent konferenceprogrammet i en folderversion (dobbeltsidig udskrift)

Åbning af konferencen. Bygningsarkæologi – erindringsrum eller erfaringsrum.

Kl. 9.40 Ebbe Hædersdal, bygningsarkæolog, tekn. dr., Danmark

Velkomst. Bygningsakæologien før i tiden, i nutiden og i fremtiden.

Kl. 10.00 Stefán Örn Stefánsson, Arkitekt med egen praksis (sammen med arkitekt Grétar Markússon), Island

De såkaldte "Indretninger".
Foroven. Kirkjubøur på Færøerne. Længdesnit af langhuset set mod syd. Vinduernes stavværk er rekonstrueret. J.V. Dahlerup del. 1864. Danmarks Nationalmuseum.

Simun V. Arge, middelalderarkæolog, Føroya Fornminnissavn (Nationalmuseum), Færøerne

De middelalderlige anlæg på bispesædet i Kirkjubøur – et potentiale for bygningsarkæologiske undersøgelser.

Kl. 10.45 Lars Bock, arkitekt, lektor, Arkitektskolen i Århus, Danmark

Bygningsforståelse et led i en skabende proces.

Kl. 11.10 Kaffe/the.

kl. 11.35 Niels-Erik Jensen, arkitekt, Nationalmuseet, Danmark

Digital dokumentation.
Herregården Nørre Vosborg. Digital opmåling forarbejdet til formidling 2004. Frilandsmuseets tegnestue.
Kl. 12.00 Ola Storsletten, arkitekt, dr. ing., Norsk institutt for kulturminneforskning, Norge

Bygningsarkeologien i Norge. Historik og udfordringer.

og

Hans-Jacob Hansteen, arkitekt, tidl. professor i Trondheim og tidl. byantikvar i Oslo, Norge

Bygningsarkeologi – den praktiske anvendelse og begrunnelse

Kl. 12.45 Frokost i Kunstakademiets arkitektskoles kantine.

Bygninger på Norsk folkemuseum på Bygdøya. Til højre. Stavkirken fra Gol fra omkring 1200. Foto Ebbe Hædersdal 1981. I en tid gennemsyret af et historisk arkitektursyn ledte undersøgelser af byggeskikken i by og på land i de seneste årtier af 1800-årene og de første årtier af 1900-årene til oprettelsen af flere frilandsmuseer. Bygdøya blev oprettet i 1894 men omfatter også Oscar II's samlinger fra 1881. I Sverige blev Skansen ved Stockholm anlagt i 1891 og Kulturen i Lund i 1892. I Danmark kom Frilandsmuseet til i 1897. Det lå først ved Rosenborg slot, men blev i 1901 flyttet til Sorgenfri. Den gamle by i Århus åbnede i 1914 med den gamle borgmestergård. I Finland grundlagdes Fölisöns friluftsmuseum ved Helsingfors i 1909.
Kl. 13.45 Cathrine Gerner Hansen, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Opmåling som tegnet bygningsanalyse

og

Mette Maegaard, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark

Bygningsarkæologi – kedeligt og farligt. Erfaringer fra undervisningen i bygningsarkæologi gennem 2 årtier.

Kl. 14.30 Peter Sjömar, arkitekt, tekn. dr., docent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, Sverige

Bygningsarkæologi i et håndværksvidenskabeligt perspektiv.

14.55 Kaffe/the og småkager.

15.25 Barbro Sundner, middelalderarkæolog, fil. dr. , docent, Lunds universitet, Sverige

Bygninger i et arkæologisk perspektiv.
Til venstre. Middelalderligt stenhus på Mårtenstorget i Lund. Til højre. Detalje af tagstolen på Glimmingehus fra omkr. 1500. Foto Ebbe Hædersdal 1993 og 1990.

Kl. 15.50 Kari Uotila, bygningsarkæolog, fil. dr., docent, Åbo universitet, Finland

Et historisk overblik, dagens forskning og et blik på fremtiden indenfor bygningsarkæologien i Finland.

Kl. 16.35 Lene Gerd Larsen, arkitekt, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark.

Holmen  den danske flådes og orlogsværftets hjemsted gennem mere end 300 år.

En historisk introduktion til de vigtigste bygninger på Nyholm. Herefter kan konferencedeltagerne selv promenere rundt på Nyholm.

D.14.4.2007 – LØRDAG

Kl. 9.00 Fremmøde: Opdeling i workshopgrupper. Kaffe/the med croissanter.

Kl. 9.30 Workshop. Se program for gruppe 1, gruppe 2, gruppe 3. Alle foredragsholdere har incl. diskussion 30 minutter til rådighed. Det er frit for konferencens deltagere at vælge, hvilke foredrag de ønsker at høre i de 3 grupper. Derfor er der 5 minutter imellem hvert indlæg, hvor man kan skifte gruppe. Vi beder alle om at respektere disse tider af hensyn til programmets afvikling. Gruppe 1 har auditorium 2, gruppe 2 auditorium 4 og gruppe 3 auditorium 5.

Kl. 9.30 Indlæg 1.

Kl. 10.05 Indlæg 2.

Kl. 10.40 Indlæg 3.

Kl. 11.15 Indlæg 4.

Kl. 11. 50 Indlæg 5.

Kl. 12.20 Frokost i Kunstakademiets arkitektskoles kantine.

Kl. 13.20 Indlæg 6.

Kl. 13.55 Indlæg 7.

Kl. 14.30 Samling i Auditorium 2.

Lene Gerd Larsen, lektor, arkitekt og konservator, Kunstakademiets Arkitektskole & Jørn Bredal Jørgensen, cand. scient, Kunstakademiets Konservatorskole, Danmark

Ind under huden på Hansen og Koch. Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur

Ind under huden på Hansen og Koch er titlen på en nyligt publiceret afhandling om tre af arkitekten C.F. Hansens bygninger i København – Domhuset, Vor Frue Kirke og Metropolitanskolen, hvis særkende er den rødbrune facadepuds, som gennem generationer har været et karakteristisk indslag i det københavnske bybillede. Siden slutningen af 1800-tallet har man ved de løbende vedligeholdelses- og restaureringsarbejder på de nævnte bygninger opretholdt facadernes rødbrune kolorit ud fra ønsket om at videreføre C.F. Hansens arkitektoniske intentioner.

Københavns Domhus. Et af C.F. Hansens sene udkast. Laveret tegning. Københavns Bymuseum.

Nye forskningsresultater gør imidlertid op med den gængse opfattelse af C.F. Hansens arkitektur for så vidt angår de tre nævnte bygninger. I nærværende indlæg fremlægges delresultaterne af et forskningsprojekt, som er gennemført i et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Konservatorskole med udgangspunkt i de bygningsarkæologiske og –arkivalske undersøgelser, som blev udført i forbindelse med Metropolitanskolens hovedistandsættelse i 1994.

Formålet med de tekniske og arkivalske undersøgelser har bl.a. været at få kortlagt udbredelsen og anvendelsen af den bornholmske cement og dokumentere den tidligste anvendelse af denne cement ved større byggearbejder i København. Men undersøgelserne har ikke mindst givet et indblik i den ideologi og de holdninger til bevaring af vor kulturarv, som var fremherskende i det 19. århundrede.

Under istandsættelsen af Råd- og Domhuset i årene 2002-2003 blev de bevarede pudslags historiske kronologi dokumenteret, og dermed kalk- og cementbindemidlernes nyere udviklingshistorie.

Endelig er der i 2004-2005 gennemført uddybende arkivalske undersøgelser vedrørende byggesagen omkring Vor Frue Kirkes opførelse og den første store hovedistandsættelse efter kirkens indvielse.

Kl. 15.10 Kaffe/the med småkager.

Kl. 15.40 Sammenfatning og etablering af Nordisk forum for bygningsarkæologi.

Diskussion af det fremtidige samarbejde, muligheder for fælles, evt. parallelle  forskningsprojekter m.v.

Kl. 19.00-24.00 Efter afslutning af programmet på Kunstakademiets Arkitektskole: Festmiddag i Arbejdermuseets Sal, Rømersgade 22, København.

Velkomstdrink (indgår i konferencegebyret). Hvidvin (husets vin).

Menu

Forret: Asparges med fjordrejer & sauce mousseline.

Hovedret: Helstegt kalvemørbrad, sauteret forårsgrønt, kartofler ristet med rosmarin, persille & citron , basilikumsky.

Dessert: Friske bær med vaniljeiscreme.

1 glas vin, hvid- eller rødvin (husets vin) indgår i konferencegebyret. Øvrige drikkevarer betaler konferencedeltagerne selv.

Kl. 21.30-23.45 Musik og dans. Orkesteret Drive-In spiller 2 x 1 time med 15 minutters pause.

Efter at konferencedeltagerne har nydt middagen i Arbejdermuseets smukke festsal byder orkesteret Drive-In på 50'er og 60'er musik og måske også musik fra 70-erne og 80-erne. Lidt information om orkesteret:

1984 dannede Jesper Risager (guitar) og Dan Rasmussen (keyboard) orkesteret Sphinx med egne melodier i den hårde rockgenre  Fra 1985  har orkesteret bestået af følgende musikere: Jesper Risager (guitar), Dan E. Rasmussen (keyboard),

Anders Brits (bas) og Søren Risager (trommer). Orkesteret skiftede navn til Drive-In og begyndte at spille poprock musik med danske tekster. Senere begyndte Drive-In at spille cover-numre af 50'er og 60'er musik samt en del R & B. Drive-In har spillet på flere restauranter, caféer, værtshuse og diskotek rundt om i Danmark og har også haft flere engagementer i Spanien. Drive-In har nu et meget blandet repertoire på over 150 numre.

D.15.4.2007 – SØNDAG

Kl. 9.30-14.30 Ekskursion i det indre København.  Ekskursionsmål bl.a. Ruinerne under Christiansborg, C.F. Hansens arkitektur: Domhuset og Metropolitanskolen, Konsistoriehuset og Professorboligen på Københavns universitet, Ildebrandenes København. Læs mere om programmet her.

Vært for konferencen er INSTITUT 1

Konferencen støttes af

Læs mere om, hvordan man kan opnå støtte. Klik på logo'et!

Til sidens top^

Copyright © 2006-07 buildings-archaeology.net. Updated april 11 2007 | webmaster